معرفی محصولات بسته های آموزشی مربیان

بر اساس رویکرد مدرسه ای حکمت، دوره های تربیت مربیان و کادر مدرسه طراحی، به صورت بسته های آموزشی آماده شده و در حال تکامل دائمی است.

بر اساس این دوره ها، مسیرهای آموزشی تربیت مربیان و کادر مدرسه، در قالب یک نقشه آموزشی مشخص شده است، که مدارس و مربیان می توانند بر اساس این نقشه، مسیر آموزشی مشخصی را با اخذ و انجام بسته های آموزشی دنبال کرده، و سیر آموزشی مناسبی را به صورت دائمی داشته باشند.

در حال حاضر حدود ۳۰۰ بسته آموزشی آماده شده در ۳۶ گروه اصلی، سیر یادگیری حدود ۱۰ الی ۱۵ ساله آموزش اولیه و ضمن خدمت کادر مدرسه را تامین می کند؛ و ان شاء الله در آینده نزدیک این منابع تا ۳۰ سال آموزش دائمی را پوشش خواهد داد.

این منابع و مسیر آموزشی برای موسسان، مدیران، مربیان، معلمین، سایر کادر مدرسه، و خانواده ها، در نظر گرفته شده و قابل استفاده است. این بسته ها می تواند به صورت مستقل توسط کادر و خانواده ها اخذ و انجام شود، یا توسط سرمربیان با توجه به مسیر آموزشی مشخص در نظر گرفته شده به صورت استاد و شاگردی، و در قالب فرایند کلاس معکوس، به آنها ارائه شود. علاوه بر آن مجموعه ای از کارگاههای آموزش مربیان و کادر مدرسه نیز در نظر گرفته شده، که توسط مجموعه های مجرب آموزش مربیان شبکه پشتیبانی حکمت، طبق درخواست مراکز آموزشی، برای آنها برگزار می شود.

بسته های یادگیری جامع هستند، و تلاش شده تا ابعاد مختلف نیازهای آموزشی مربیان و کادر مدرسه در این بسته ها دیده شود.

در هر بسته، برای یادگیری هر موضوع آموزشی مورد نیاز مربیان، ده ها محتوای آموزشی متنوع در قالب های مختلف فیلم، متن، پاورپوینت و نظایر آن در اختیار مربی و کادر مدرسه قرار می گیرد، و مربی و کادر مدرسه می توانند در فضا و شرایط مناسب خود، بخشهای مرتبط و مناسب از بسته را انتخاب کرده و مطالعه کنند. هر بسته شامل مفاد متعددی است که با توجه به علائق و نیازها و خصوصیات متفاوت هر یک از مربیان و کادر آموزشی، ممکن است یک بسته توسط یک مربی به نحوی و توسط مربی دیگر به نحو دیگر مورد مطالعه قرار گیرد.

مطالب مندرج در بسته ها می تواند برای تثبیت یادگیری، بارها و بارها توسط مربی و کادر مدرسه مطالعه و مرور شود.

علاوه بر محتواهای محوری بسته، حجم زیادی از مطالب برای مطالعه آزاد در زوایای مختلف موضوع بسته وجود دارد که مربی و کادر مدرسه در صورت تمایل می توانند از این مطالب برای تعمیق یادگیری استفاده کنند.

و البته با توجه به اینکه بسته های آموزش مربیان در حال تکامل دائمی است، بسته های موجود از نظر کیفیت دسته بندی شده، و کیفیت هر بسته به شما اعلام می شود. کیفیت بسته نشان می دهد که در حال حاضر این بسته تا چه حد کامل است. برای اطلاع از حالتهای مختلف کیفیت، مستندات توضیح کیفیت بسته های آموزشی را مطالعه فرمائید.


بسته های جامع مربیان

بسته های آموزشی مربیان و کادر حکمت، شامل بسته های جامع زیر است:

 1. بسته جامع آشنايي عمومي مدرسه حكمت و بسته های داخلی
 2. بسته جامع مدرسه قرآن محور و دين بنياد و بسته های داخلی
 3. بسته جامع مدرسه تقوي و بسته های داخلی
 4. بسته جامع مدرسه مبتني بر فاوا و بسته های داخلی
 5. بسته جامع مدرسه جامعه اطلاعاتي و بسته های داخلی
 6. بسته جامع مدرسه اجتماعي و بسته های داخلی
 7. بسته جامع مدرسه فرهنگ و بسته های داخلی
 8. بسته جامع مدرسه اكتشاف و بسته های داخلی
 9. بسته جامع مدرسه شناختي و بسته های داخلی
 10. بسته جامع مدرسه سالم و بسته های داخلی
 11. بسته جامع مدرسه فراگير و بسته های داخلی
 12. بسته جامع مدرسه با ارتقاي خود انگيخته و بسته های داخلی
 13. بسته جامع مدرسه عمل و بسته های داخلی
 14. بسته جامع مدرسه تركيب گرا و بسته های داخلی
 15. بسته جامعمدرسه شخصيت و بسته های داخلی
 16. بسته جامع مدرسه زندگي و بسته های داخلی
 17. بسته جامع مدرسه استعداد و تعالي محور و بسته های داخلی
 18. بسته جامع مدرسه با سازمان خود انگيخته و تعالي يابنده و بسته های داخلی
 19. بسته جامع مدرسه تعامل با خانواده و بسته های داخلی
 20. بسته جامع مدرسه منتشر شونده و بسته های داخلی
 21. بسته جامع مدرسه انقلاب اسلامي و بسته های داخلی
 22. بسته جامع سازوكارهاي تدريس مدرسه حكمت و بسته های داخلی
 23. بسته جامع سازوكارهاي تعامل فعال با شاگردان و سازوكار بسترهاي يادگيري و بسته های داخلی
 24. بسته جامع روانشناسي تدريس و بسته های داخلی
 25. بسته جامع آموزش پيش دبستاني و بسته های داخلی
 26. بسته جامع انگيزش و روانشناسي يادگيري و بسته های داخلی
 27. بسته جامع بررسي تطبيقي و بسته های داخلی
 28. بسته جامع موضوعات درسي رسمي و بسته های داخلی
 29. بسته جامع برنامه ريزي و بسته های داخلی
 30. بسته جامع مباني نظري و بسته های داخلی
 31. بسته جامع ارزيابي و بسته های داخلی
 32. بسته جامع سازوكارهاي توليد محتوي و فعاليتهاي مربي و بسته های داخلی
 33. بسته جامع ارتقا توانمندي ها و آموزش كادر و بسته های داخلی
 34. بسته جامع مديريت عمومي حضور و فعاليت شاگردان و بسته های داخلی
 35. بسته جامع فضا و بسترها و مديريت مدرسه و بسته های داخلی
 36. بسته جامع روش هاي عمومي تدريس و بسته های داخلی