سیستم مدیریت آموزشی سماحکمت

سیستم مدیریت آموزشی سما حکمت

سما، یک نرم افزار مدیریت آموزشی برای مدرسه است که با رویکرد حکمت تولبد شده است.

هدف اصلي سامانه مديريت آموزشي حكمت، سازماندهي كليه فعاليت هاي سازماني و آموزشي مدرسه از جمله:

 • كمك به مربي در برنامه‌ريزي،
 • ارائه و ارزيابي فعاليت هاي ياددهي و يادگيري كلاس درس از طريق تهيه و همكاري در تهيه محتوي درسي و يادگيري،
 • ارائه درس و ارزيابي مستمر و لحظه اي از عملكرد مربي و شاگرد،
 • كمك به شاگرد در برنامه ريزي و پيشرفت تحصيلي،
 • كمك به مربي در اداره كلاس، و ايجاد نظم و هماهنگي در اداره مدرسه

امکانات این نرم افزار:

سازمان مدرسه

 • تعريف گروه مدارس و مدرسه
 • تعريف اطلاعات و مشخصات مدرسه نظير پايه هاي تحصيلي، مکان هاي مدرسه و ….
 • تعريف کارمندان مدرسه و چارت سازماني
 • مديريت اشخاص و کاربران سيستم و دسترسي به قسمت هاي مختلف سيستم
 • ثبت نام و تشکيل کلاس
 • ثبت اطلاعات شاگردان و خانواده
 • تعريف کلاس هاي رسمي و کلاس هاي غيررسمي
 • مديريت پرونده ثبت نام شاگردان
 • مديريت پرونده اطلاعاتي شاگردان و خانواده

 

برنامه ريزي

 • مديريت برنامه ريزي ساليانه مدرسه
 • مديريت واحد هاي برنامه و الگوهاي برنامه اي
 • تعريف فعاليت هاي برنامه
 • تعريف مسئولان، مجريان، و مخاطبين برنامه
 • مشاهده برنامه بر روي تقويم کاري
 • تعريف فعاليت ها به شکل کار در سيستم مديريت فعاليت ها (کارسو)

 

مديريت فعاليت ها

 • تعريف حوزه هاي کاري به شکل عمومي و خصوصي
 • دعوت افراد به حوزه هاي کاري
 • تعريف فعاليت ها در حوزه هاي کاري و ارجاع و پيگيري آنها
 • شکست فعاليت ها در يک ساختار درختي
 • مشاهده کارهاي تعريف شده جديد
 • پاسخ به انجام کار و تغيير وضعيت انجام کار
 • ارزيابي فعاليت هاي انجام شده
 • کاربرد به شکل مديريت تکاليف شاگردان

شبکه پيام رساني

 • ارسال و دريافت پيام به شکل خصوصي و گروهي درون حوزه هاي کاري و فعاليت ها
 • امکان ارسال فايل مستندات ضميمه به پيام ها
 • مشاهده تعداد پيام هاي جديد
 • نظر دهي افراد بر روي پيام ها
 • ارسال پيام و يادداشت به والدين توسط معلم و مديريت مدرسه

 

موضوعات آموزشي

مديريت کتاب هاي درسي و ساختار درختي موضوعات رسمي

 • گراف موضوعات آموزشي با قابليت اتصال منابع، سازوکارها، بسته هاي آموزشي
 • مديريت دروس

 

منابع آموزشي

 • مديريت مخازن آموزشي مدرسه و دسته بندي
 • مديريت محتواها و منابع آموزشي
 • قابليت پيوند منابع به موضوعات رسمي و غير رسمي
 • جستجوي پيشرفته منابع توسط شاگردان و معلمان
 • بکارگيري منابع در سازوکارها و طرح درس ها و جلسات آموزشي

 

سازوکار آموزشي موضوعات

 • مديريت مولفه هاي اطلاعاتي مرتبط با موضوعات رسمي و غيررسمي، نظير:
 • اهداف معيارهاي ارزيابي موضوع
 • فعاليت هاي شاگردان
 • مصاديق مورد ارتباط با موضوع نظير: آيه قرآن، حديث، شعر، ضرب المثل، سخن بزرگان
 • تمرين و فعاليت
 • منابع آموزشي
 • رويدادها و بازخورد ها
 • کارشناسان و صاحبنظران مورد ارتباط با موضوع

طرح درس

 • تعريف و مديريت طرح درس هاي آموزشي
 • تعيين سناريو هاي طرح درس با بکارگيري محتوا و منابع آموزشي و مولفه هاي سازوکارها
 • بکارگيري طرح درس در مديريت کلاس

 

آزمون

 • بانک اطلاعاتي سوالات در انواع مختلف نظير گزينه اي، تشريحي، جاي خالي به صورت طبقه بندي شده
 • برگزاري آزمون توسط معلم و به صورت خودکار توسط سيستم
 • مشاهده آزمون و تکميل پاسخنامه توسط شاگردان
 • تصحيح آزمون توسط معلم

 

جلسه آموزشي

 • تشکيل کلاس براي مديريت جلسات توسط معلم
 • مديريت جلسه آموزشي از طريق سازوکارها، منابع و طرح درس هاي آموزشي
 • حضور و غياب شاگردان توسط معلم
 • گروه بندي شاگردان کلاس و تعريف فعاليت ها و کارهاي کلاسي
 • تنظيم گزارش فعاليت هاي مربوط به جلسه
 • ثبت مشارکت شاگردان در فعاليت ها و رويدادهاي مشاهده شده
 • ثبت ارزيابي هاي کلاسي

 

ارزشابي مدرسه و اشخاص

 • مديريت بانک سوالات ارزيابي
 • ارزيابي عملکرد مدرسه، خانواده، پرسنل و شاگردان
 • ارزيابي افراد از يکديگر و خود ارزيابي
 • تعريف ارزيابي هاي دوره اي بر اساس سوالات ارزيابي

 

ارزشابي تحصيلي شاگردان

 • ارزيابي شاگردان با معيارها و اهداف موضوعات درسي
 • رزيابي عمومي دروس به شکل دوره اي
 • مشاهده نتايج ارزيابي شاگردان به صورت تجميع شده و به شکل بصري در يک نمودار شماتيک

 

گواهي نامه

 • تعريف گواهي نامه هاي دانشي و مهارتي طبقه بندي شده
 • ارتباط گواهي نامه با موضوعات رسمي و غير رسمي و اهداف و معيارهاي موضوعات
 • اعطاي گواهي نامه با شاگردان بر اساس معياري هاي کسب شده

 

حضور و غياب

 • تعريف گروه ها و شيفت هاي کاري
 • ثبت ورود و خروج با سيستم اثر انگشت
 • امکان ثبت دستي ورود و خروج
 • امکان اصلاخ ورود و خروج توسط کاربر
 • ثبت پيگيري هاي انجام شده براي علت غيبت و تاخير
 • محاسبه تاخير و تعجيل
 • محاسبه مجموع ساعات کاري پرسنل در طي ماه

 

فروشگاه

 • تعريف انواع فروشگاه (بدون فروشنده)
 • مديريت کالاها در فروشگاه و تعداد موجودي
 • تنظيم بيانيه قيمت کالاهاي فروشگاه
 • مديريت ويترين فروشگاه
 • تعيين سقف خريد براي شاگردان بر اساس پايه کلاسي
 • خريد کالا توسط شاگردان و پرسنل مدرسه و تصويق هويت خريدار بر اساس اثر انگشت
 • گزارش هاي مربوط به فروشگاه، فروش و خريدار

 

آشپزخانه

 • مديريت منوي غذايي هفتگي
 • سفارش منوي غذايي توسط پرسنل و شاگردان
 • احراز هويت بر اساس اثر انگشت
 • مديريت سفارشات غذايي و صدور فاکتور

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا تهیه این محصول، با ما تماس بگیرید.