بسته های سیستم عملیاتی مدرسه

 

 

فهرست حوزه ها و سازوکارهای (بسته های) اصلی سیستم

بخش اول – عملیات اصلی مدرسه

  1. سازوکارهای رشد و تعالی خودجوش شاگردان

۱٫۱٫    سازوکارهای عمومی استاد و شاگردی

۱٫۱٫۱٫   حضور و فعالیت مستمر مربی

۱٫۱٫۲٫   روال عمومی تعامل مربی با شاگردان

۱٫۱٫۳٫   مدیریت پرونده شاگردان

۱٫۱٫۴٫   مشاوره تخصص آموزشی و تربیتی

۱٫۲٫      سازوکارهای مدیریت خود

۱٫۲٫۱٫   فهم ابعاد توانمندیها و دامنه ارتقاء آن

۱٫۲٫۲٫   هدفگذاری و مشارطه برای ارتقاء

۱٫۲٫۳٫   محاسبه و مراقبه فعالیتهای شخصی

  1. سازوکارهای فعالیتهای تعلیم و تربیت با شاگردان

۲٫۱٫      مدیریت عمومی فرایند آموزشی

۲٫۱٫۱٫   حضور و مشارکت فعال مدیریت آموزشی در فعالیتهای کلاسها

۲٫۱٫۲٫   نظارت عمومی فرایند آموزشی

۲٫۱٫۳٫   ارجاع کار و پیگیری فعالیتهای آموزشی و اجرائی

۲٫۱٫۴٫   برنامه ریزی فعالیتهای آموزشی

۲٫۲٫      شاگردان داوطلب و جدید

۲٫۲٫۱٫   جذب و تعامل اولیه با شاگرد

۲٫۲٫۲٫   شناسائی، سنجش اولیه و گزینش شاگردان

۲٫۲٫۳٫   آموزش اولیه شاگرد برای حضور و فعالیت در مدرسه

۲٫۳٫      جریان محوری تعلیم و تربیت در مدرسه

۲٫۳٫۱٫   روح معنوی و فضای صمیمی مدرسه

۲٫۳٫۲٫   زندگی در مدرسه زندگی

۲٫۳٫۳٫   مدرسه شخصیت

۲٫۳٫۴٫   مدرسه فرهنگ

۲٫۳٫۵٫   کلاس یک خانواده

۲٫۳٫۶٫   یادگیری بر اساس مشاهده

۲٫۳٫۷٫   یادگیری تجربی

۲٫۴٫      هویت سازی

۲٫۴٫۱٫   اهداف آموزشی مدرسه

۲٫۴٫۲٫   آرمانها

۲٫۴٫۳٫   سوگندنامه

۲٫۴٫۴٫   لباس فرم

۲٫۴٫۵٫   نمادهای حکمت

۲٫۴٫۶٫   دیسیپلین حکمت

۲٫۵٫      فعالیتهای روزانه و کلاسی

۲٫۵٫۱٫   برنامه ریزی توسط مربی

۲٫۵٫۲٫   جلسه دور همی

۲٫۵٫۳٫   جلسه قرآن

۲٫۵٫۴٫   جلسات درس و بحث

۲٫۵٫۵٫   میزگرد

۲٫۵٫۶٫   بسته های آموزشی، کلاس معکوس و چند سطحی

۲٫۵٫۷٫   کلاسهای ترکیبی

۲٫۵٫۸٫   کارتمرین ها

۲٫۵٫۹٫   دفتر ها و برگه ها

۲٫۵٫۱۰٫ غرفه ها

۲٫۵٫۱۱٫ کارهای عملی عمومی در محیط مدرسه توسط شاگردان

۲٫۵٫۱۱٫۱٫          سفره نهار

۲٫۵٫۱۱٫۲٫          ظرفشوئی

۲٫۵٫۱۱٫۳٫          تمیزکردن محیط مدرسه

۲٫۵٫۱۱٫۴٫          تمیز کردن کلاسی

۲٫۵٫۱۲٫ آزمایشگاه

۲٫۵٫۱۳٫ کارگاه فنی

۲٫۶٫      شاگردان کم توان و پرتوان

۲٫۶٫۱٫   گزینش شاگردان کم توان

۲٫۶٫۲٫   حمایت از شاگردان کم توان

۲٫۶٫۳٫   حمایت از شاگردان پر توان

۲٫۶٫۴٫   مشکلات یادگیری شاگردان

۲٫۶٫۵٫   هر کس به اندازه توان خود

۲٫۷٫      فعالیتهای محیط عمومی مدرسه

۲٫۷٫۱٫   صبحگاه

۲٫۷٫۲٫   نماز جماعت

۲٫۷٫۳٫   دعا و زیارات در مدرسه

۲٫۷٫۴٫   مراسم و مناسبتهای خاص

۲٫۷٫۵٫   جشنها و مراسم فصلی

۲٫۷٫۶٫   مراسم ایام محرم و هیئت حکمت فاطمی (س)

۲٫۷٫۷٫   مراسم عزاداریها و جشنهای مفصل و ویژه

۲٫۷٫۸٫   مراسم عزاداریها و جشنها به صورت ساده

۲٫۸٫      فعالیتهای حرکت جمعی و اردوئی

۲٫۸٫۱٫   گردش علمی

۲٫۸٫۲٫   مراجعات جمعی شاگردان به بیرون مدرسه و بازدید و انجام فعالیتهای روزمره

۲٫۸٫۳٫   فعالیتهای اردوئی

۲٫۸٫۴٫   روز کار در مدرسه

۲٫۸٫۵٫   بازی امدادی

۲٫۸٫۶٫   مسابقات فصلی

۲٫۸٫۷٫   مسافرت گروهی و چند خانوادگی

۲٫۸٫۸٫   زیارات مدرسه

۲٫۸٫۹٫   برنامه تابستانی

۲٫۹٫      سازمان و مسئولیت شاگردان

۲٫۹٫۱٫   جامعه شاگردان

۲٫۹٫۲٫   نقشها و مسئولیتهای شاگردان

۲٫۹٫۳٫   روز بدون کادر و مسئولیت همیاران در طول سال

۲٫۹٫۴٫   نمایشگاه کسب و کار در مدرسه و بیرون مدرسه

۲٫۹٫۵٫   نمایشگاه دستاوردها و کارهای شاگردان

۲٫۹٫۶٫   برنامه ریزی توسط شاگردان

۲٫۹٫۷٫   حکمت نامه

۲٫۹٫۸٫   گروههای شبکه اجتماعی کلاسها

۲٫۱۰٫    آموزشهای محوری

۲٫۱۰٫۱٫ قرآن

۲٫۱۰٫۲٫ آموزش آداب و منش فردی و اجتماعی

۲٫۱۰٫۳٫ کسب و کار شاگردان در مدرسه و بیرون مدرسه

۲٫۱۰٫۴٫ باغبانی در مدرسه

۲٫۱۰٫۵٫ طراحی و ساخت در مدرسه

۲٫۱۰٫۶٫ سیر و سفر حقیقی و مجازی با مدرسه و خانواده

۲٫۱۰٫۷٫ پروژه ها ی کاربردی شاگردان

۲٫۱۰٫۸٫ هنر و فعالیتهای هنری در مدرسه

۲٫۱۱٫    سازوکارهای سیستمی آموزشهای موضوعات رسمی

۲٫۱۱٫۱٫ معارف دین و شریعت

۲٫۱۱٫۲٫ ادبیات فارسی

۲٫۱۱٫۳٫ تاریخ

۲٫۱۱٫۴٫ جغرافیا

۲٫۱۱٫۵٫ ریاضی

۲٫۱۱٫۶٫ زبان انگلیسی

۲٫۱۱٫۷٫ زبان عربی

۲٫۱۱٫۸٫ علوم تجربی و پژوهش

۲٫۱۲٫    ورزش و بازی

۲٫۱۲٫۱٫ انجام فعالیتهای روزمره ورزش و تفریحی

۲٫۱۲٫۲٫ کلاسهای آموزشی عمومی ورزشی

۲٫۱۲٫۳٫ دوره های آموزشی تخصصی ورزشی

۲٫۱۲٫۴٫ بازیهای فکری و آموزنده

۲٫۱۲٫۵٫ بازیهای سنتی

۲٫۱۳٫    مستند سازی و ثبت گزارشها

۲٫۱۳٫۱٫ برنامه ریزی و گزارش روزانه فعالتیها توسط مربیان و معلمان

۲٫۱۳٫۲٫ چاپ گزارش روزانه برای شاگردان و خانواده ها

۲٫۱۳٫۳٫ فیلمبرداری عمومی از کلاسها و فعالیتهای مدرسه

۲٫۱۳٫۴٫ فیلمبرداری و تحلیل فعالیتهای آموزشی توسط مربیان

۲٫۱۳٫۵٫ مستند سازی و انعکاس فعالیتها در شبکه اجتماعی مدرسه

۲٫۱۳٫۶٫ تهیه گزارش فصلی از فعالیتهای مدرسه

۲٫۱۴٫    سنجش و ارزیابی

۲٫۱۴٫۱٫ ارزیابی عمومی و شات (شمای ارزشیابی توانمندیها)

۲٫۱۴٫۲٫ ارزیابی پرسشنامه ای در مورد شاگرد، خانواده، مربیان و مدرسه

۲٫۱۴٫۳٫ ارزشیابی کارهای ارجاعی و تمرینها

۲٫۱۴٫۴٫ گواهینامه ها

۲٫۱۴٫۵٫ مستند سازی فعالیتهای شاگردان و ارزشیابی عملکرد واقعی

۲٫۱۴٫۶٫ ارزشیابی نمرات موضوعات آموزشی

۲٫۱۴٫۷٫ ارزشیابی بسته های آموزشی

۲٫۱۴٫۸٫ ارزشیابی آزمونی کلاسی و مدرسه ای دوره ای و نهائی

۲٫۱۴٫۹٫ ارزشیابی آزمونی خودکار سامانه ای

۲٫۱۴٫۱۰٫           ارزشیابی غیر آزمونی خودکار سامانه ای

۲٫۱۴٫۱۱٫           یکپارچه سازی ارزشیابی

۲٫۱۴٫۱۲٫           مدیریت بازخوردها و ارتقاء در ارزشیابی

 

  1. سازوکارهای فعالیت و رشد خانواده

۳٫۱٫      خانواده جدید

۳٫۱٫۱٫   معرفی مدرسه به خانواده

۳٫۱٫۲٫   شناسائی و گزینش خانواده

۳٫۱٫۳٫   آموزش اولیه خانواده

۳٫۱٫۴٫   آشنائی مربی با محیط زندگی خانواده

۳٫۲٫      تعامل خانواده و مدرسه در پشتیبانی و مدیریت فعالیتهای شاگردان

۳٫۲٫۱٫   همراه کردن خانواده در فعالیتهای روزمره کلاس و مدرسه

۳٫۲٫۲٫   اطلاع رسانی به خانواده در مورد فعالیتهای مدرسه و شاگرد

۳٫۲٫۳٫   جلسات ماهانه مربی و خانواده

۳٫۲٫۴٫   سفرهای خانواده و یادگیری شاگردان در سفر

۳٫۳٫      استفاده تخصصی از توان و تخصص خانواده

۳٫۳٫۱٫   خانواده در نقش معلم کلاس و غرفه ها

۳٫۳٫۲٫   خانواده در نقش همکار و همیار

۳٫۳٫۳٫   کارگروههای تخصصی

۳٫۴٫      انجمن اولیاء و مربیان

۳٫۴٫۱٫   تشکیل و فعالیت رسمی انجمن

۳٫۴٫۲٫   نقشهای واقعی انجمن در فعالیتهای مدرسه

۳٫۵٫      آموزش و مشاوره به خانواده ها

۳٫۵٫۱٫   آموزش عمومی خانواده

۳٫۵٫۲٫   مشاوره به خانواده

  1. سازوکارهای فعالیت و رشد مربیان و کادر مدرسه

۴٫۱٫      جذب مربیان جدید

۴٫۱٫۱٫   پیمایش، جستجو و شناسائی، شکار، جذب و تعامل اولیه با مستعدین مربی گری و همکاری و مدیریت مدرسه

۴٫۱٫۲٫   شناسائی و گزینش مربیان و همکاران و مدیران

۴٫۱٫۳٫   آموزشهای اولیه برای فعالیت و حضور در مدرسه

۴٫۱٫۴٫   فعالیت به عنوان کارآموز و مشاهده گر و دستیار

۴٫۲٫      فعالیت به عنوان مربی، همکار و مدیر

۴٫۲٫۱٫   قواعد حضور و مسائل رسمی فعالیت

۴٫۲٫۲٫   ایفای نقشهای اصلی

۴٫۳٫      آموزش مستمر کادر

۴٫۳٫۱٫   جلسه قرآن مربیان و کادر

۴٫۳٫۲٫   جلسات کارگاهی آموزش کادر

۴٫۳٫۳٫   جلسات هفتگی هماهنگی فعالیتهای آموزشی و کادر

۴٫۳٫۴٫   شرکت در دوره های آموزشی بیرون مدرسه

۴٫۳٫۵٫   بازدید از مدارس دیگر

۴٫۳٫۶٫   آموزش از طریق بسته های آموزشی

۴٫۳٫۷٫   آموزش از طریق فضای عمومی مدرسه

۴٫۳٫۸٫   آموزش از طریق شبکه های اجتماعی خاص همکاران

۴٫۴٫      یادگیری تجربی

۴٫۴٫۱٫   گروههای همکاری و همیاری مربیان و معلمان

۴٫۴٫۲٫   جلسات مرور تجربیات مربیان و همکاران

۴٫۴٫۳٫   مدیریت دانش و کسب و مستند سازی تجربیات مربیان و همکاران

۴٫۵٫      ارزشیابی عملکرد مربیان

۴٫۵٫۱٫   ارزیابی پرسشنامه ای در مورد شاگرد، خانواده، مربیان و مدرسه

۴٫۵٫۲٫   خود ارزیابی مربیان

۴٫۵٫۳٫   نظارت بر عملکرد مربیان توسط مدیران

۴٫۵٫۴٫   ارزیابی بر اساس خروجی ها و عملکرد سیستمی

۴٫۵٫۵٫   جمع بندی ارزشیابی عملکرد مربیان

  1. سازوکارهای زمینه سازی اجتماعی فعالیت مدرسه

۵٫۱٫      بسترسازی آگاهی رسانی محلی و تبلیغات

۵٫۱٫۱٫   جلسات معرفی عمومی مدرسه و رویکرد آن

۵٫۱٫۲٫   برگزاری نمایشگاههای محلی

۵٫۱٫۳٫   برگزاری مسابقات محلی

۵٫۱٫۴٫   برگزاری جشنها و عزاداریها و هیئات عمومی

۵٫۲٫      پیش فعالیتهای شاگردان و خانواده ها

۵٫۲٫۱٫   کلاسهای آموزش خانواده

۵٫۲٫۲٫   غرفه های آزاد برای شرکت خانواده ها و شاگردان

۵٫۲٫۳٫   کلاسهای آزاد آموزشی تخصصی نظیر آموزش زبان و آموزش ریاضی

۵٫۲٫۴٫   نمایشگاهها و جشنواره های آزاد برای شرکت شاگردان

۵٫۲٫۵٫   تور فعالیتهای مدرسه نظیر باغبانی و گردش علمی و …

۵٫۳٫      بسترهای حمایت اجتماعی فعالیت مدرسه حکمت

۵٫۳٫۱٫   شبکه های اجتماعی حمایت از فعالیت مدرسه حکمت

۵٫۴٫      معرفی مدرسه حکمت به جامعه و روابط عمومی

۵٫۴٫۱٫   بازدید از مدرسه حکمت

۵٫۴٫۲٫   حضور مدرسه در نهادهای بیرونی و اجتماعی

۵٫۴٫۳٫   مدرسه در رسانه ها

بخش دوم – عملیات پشتیبان و مدیریت

  1. سازوکارهای عملیاتی و اداری حضور و فعالیت شاگردان

۶٫۱٫      ثبت نام

۶٫۱٫۱٫   معرفی عمومی رویکرد و بازدید از فضای مدرسه به خانواده و توضیح شرایط

۶٫۱٫۲٫   مصاحبه با خانواده

۶٫۱٫۳٫   مصاحبه مدیر آموزشی با شاگرد

۶٫۱٫۴٫   سنجش اولیه شاگرد

۶٫۱٫۵٫   بررسی و اعلام نتیجه پذیرش اولیه شاگرد

۶٫۱٫۶٫   انجام پروژه ثبت نام توسط شاگرد

۶٫۱٫۷٫   انجام سازوکار اداری و مالی ثبت نام

۶٫۱٫۸٫   اعلام نتیجه پذیرش نهائی شاگرد

۶٫۲٫      ورود و استقرار

۶٫۲٫۱٫   تعیین لوازم مورد نیاز که باید توسط شاگردان آورده شود

۶٫۲٫۲٫   تعیین لوازمی که باید توسط مدرسه در اختیار شاگرد قرار گیرد

۶٫۲٫۳٫   اختصاص مکان به شاگرد و استقرار در مکان توسط شاگرد

۶٫۲٫۴٫   تحویل لوازم به شاگردان

۶٫۲٫۵٫   آوردن وسائل شخصی و استقرار در مکان

۶٫۲٫۶٫   توجیه شاگرد برای حضور و فعالیت در محیط توسط مربی و شاگردان قبلی

۶٫۳٫      تسویه حساب

۶٫۳٫۱٫   تحویل تجهیزات مدرسه

۶٫۳٫۲٫   تسویه حساب مالی

۶٫۳٫۳٫   صدور کارنامه

۶٫۳٫۴٫   بردن وسائل شخصی از مدرسه

۶٫۳٫۵٫

  1. سازوکارهای پشتیبانی و اداری و ستادی

۷٫۱٫      مدیریت عمومی

۷٫۱٫۱٫   مدیریت ارجاع و پیگیری کارها (مشترک با آموزشی)

۷٫۱٫۲٫   برنامه ریزی فعالیتهای مدرسه (مشترک با آموزشی)

۷٫۱٫۳٫   نظام کنترل در مدرسه

۷٫۱٫۴٫   نظام تصمیم گیری در مدرسه

۷٫۱٫۵٫   نظام هماهنگی و یکپارچگی

۷٫۲٫      مدیریت اداری و دفتری

۷٫۲٫۱٫   مکاتبات

۷٫۲٫۲٫   مدیریت بایگانی و اسناد

۷٫۲٫۳٫   مدیریت فایلها و مستندات اداری

۷٫۳٫      مدیریت اداری امور شاگردان و خانواده ها

۷٫۳٫۱٫   ثبت نام

۷٫۳٫۲٫   امور مالی شاگردان

۷٫۳٫۳٫   امور اداری پشتیبانی شاگردان

۷٫۴٫      مدیریت امور مالی

۷٫۴٫۱٫   مدیریت مالی و امور حسابداری

۷٫۴٫۲٫   جمعداری اموال غیر رایانه ای و رایانه ای

۷٫۴٫۳٫   مدیریت انبار

۷٫۵٫      مدیریت نیروی انسانی

۷٫۵٫۱٫   کارگزینی و پرونده پرسنل

۷٫۵٫۲٫   حضور و غیاب و مدیریت کارکرد و مرخصی و ماموریت کارکنان

۷٫۵٫۳٫   ارزشیابی عملکرد کارکنان (همان بخش آموزش و ارزیابی مربیان و کادر)

۷٫۵٫۴٫   آموزش و توسعه کادر (همان بخش آموزش و ارزیابی مربیان و کادر)

۷٫۵٫۵٫   حقوق و دستمزد و جبران خدمات

۷٫۵٫۶٫   رفاهی

۷٫۵٫۷٫   انگیزش و پاداش کارکنان

۷٫۶٫      مدیریت داخلی

۷٫۶٫۱٫   مدیریت فضا و محیط

۷٫۶٫۲٫   مدیریت نظافت و بهداشت

۷٫۶٫۳٫   مدیریت تغذیه

۷٫۶٫۴٫   مدیریت سلامت شاگردان

۷٫۶٫۵٫   مدیریت رخدادها

  1. بسترهای داخلی مدرسه

۸٫۱٫      بسترهای سیستمی

۸٫۱٫۱٫   مدیریت سیستم و رویه ها و و فرایندها

۸٫۲٫      بسترهای شبکه

۸٫۲٫۱٫   تجهیزات عمومی شبکه و مدرسه

۸٫۲٫۲٫   ساختار سخت افزاری شبکه

۸٫۲٫۳٫   ساختار نرم شبکه

۸٫۲٫۴٫   مدیریت فایلها و مستندات آموزشی و محتوی

۸٫۲٫۵٫   ساختار رایانه های شخصی

۸٫۲٫۶٫   روال عمومی خدمت رسانی به شاگردان و همکاران

۸٫۲٫۷٫   مدیریت سماح

۸٫۳٫      بستر منابع و محتوای آموزشی

۸٫۳٫۱٫   مدیریت آنتولوژی موضوعات آموزشی

۸٫۳٫۲٫   مدیریت دایرکتوریهای مرجع

۸٫۳٫۳٫   مدیریت رسانه های آموزشی و گنجینه حکمت

۸٫۳٫۴٫   مدیریت بسته ها و سازوکارهای آموزشی

۸٫۳٫۵٫   مدیریت محتوای مخصوص مربیان و کادر مدرسه

۸٫۳٫۶٫   افزودن محتوای جدید در حین کاربردها

۸٫۳٫۷٫   دیوارهای آموزنده

۸٫۳٫۸٫   تابلوها و میزهای کارآزما

۸٫۴٫      ایجاد بسترهای فضای عمومی

۸٫۴٫۱٫   محوطه های عمومی و فضا ها

۸٫۴٫۲٫   طراحی و ساخت ساختمان

۸٫۴٫۳٫   مبلمان داخلی و تجهیزات

۸٫۴٫۴٫   مدیریت تاسیسات

۸٫۴٫۵٫   مدیریت فضای عمومی داخلی

۸٫۴٫۶٫   مدیریت فضای تراریوم های مدرسه

۸٫۴٫۷٫   مدیریت فضای عمومی بیرونی و فضای سبز و باغبانی

۸٫۴٫۸٫   مدیریت فضای فنی

۸٫۴٫۹٫   مدیریت فضای کشاورزی و دامداری

۸٫۴٫۱۰٫ مدیریت فضای کارگاهی و خدماتی کسب و کاری مدرسه

۸٫۴٫۱۱٫ هنر و زیبائی محیط مدرسه

۸٫۵٫      ایجاد بسترهای سلامت، بهداشتی و تغذیه ای

۸٫۵٫۱٫   مدرسه سالم

۸٫۵٫۲٫   فضای عمومی آشپزخانه و روال خدمت رسانی آن

۸٫۵٫۳٫   فضای عمومی بوفه و روال استفاده از آن

۸٫۵٫۴٫   مسائل بهداشت عمومی محیط

۸٫۵٫۵٫   مسائل پخت و پز نهار و شام و تغذیه اصلی

۸٫۵٫۶٫   مسائل خدمات تغذیه میان وعده و صبحانه ای

۸٫۵٫۷٫   مسائل بهداشت فردی

۸٫۶٫      ایجاد بسترهای ورزشی

۸٫۶٫۱٫   مسائل طراحی و ایجاد فضای ورزشی

۸٫۶٫۲٫   روال و مسائل مدیریت و استفاده از محیطهای ورزشی

۸٫۶٫۳٫   روال استفاده از تجهیزات ورزشی و خدمت رسانی روزمره و فعالیتهای عمومی ورزشی

  1. هسته موسس و رهبری مدرسه

۹٫۱٫      سازماندهی، آموزش و فعالیت هسته موسسه و تیم رهبری مدرسه

۹٫۲٫      مدیریت راهبردی فعالیتهای مدرسه

۹٫۳٫      الگوی تعالی سازمانی مدرسه

۹٫۳٫۱٫   مولفه ها و ساختار اصلی الگوی تعالی

۹٫۳٫۲٫   سازوکار فعالیت و ارتقاء عملیاتی بخشهای مختلف مدرسه بر اساس الگو

۹٫۴٫      سنجش عمومی عملکرد و اعتبار سنجی فعالیت مدرسه

۹٫۴٫۱٫   ارزیابی پرسشنامه ای در مورد شاگرد، خانواده و مدرسه

۹٫۴٫۲٫   تحلیل فاکتورهای مدرسه و ارزیابی وضعیت کلی

  1. منابع و تامین منابع

۱۰٫۱٫    مدیریت بهره وری منابع مالی مدرسه

۱۰٫۲٫    مدیریت امور خیریه

۱۰٫۲٫۱٫ تعامل با خیرین و تامین منابع خیریه

۱۰٫۲٫۲٫ مدیریت شاگردان تحت پوشش خیریه

۱۰٫۲٫۳٫ سرمایه گذاری خیریه

۱۰٫۲٫۴٫ خدمات خیریه به بیرون مدرسه و اردوهای جهادی

۱۰٫۳٫    مدیریت درآمد از سرمایه گذاری و خدمات دیگر

۱۰٫۳٫۱٫ درآمد از خدمات آشپزخانه به بیرون

۱۰٫۳٫۲٫ درآمد از خدمات کافی شاپ و رستورانی

۱۰٫۳٫۳٫ درآمد از کشت وکار و دامداری

۱۰٫۳٫۴٫ درآمد از مغازه و اجاره مغازه

۱۰٫۳٫۵٫ درآمد از فروشگاه محصولات فرهنگی و ….

۱۰٫۳٫۶٫ در آمد از خدمات هتلینگ و اردوگاهی و برگزاری تورهای تفریحی و آموزشی